Gegevensbeschermingsbeleid1. Inleiding

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij nemen gegevensbescherming zeer serieus en proberen uw persoonlijke gegevens in het kader van ons websiteaanbod te beschermen. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle gegevens met betrekking tot de persoonlijke en materiële omstandigheden van een natuurlijk persoon. De op onze website verzamelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor onze eigen doeleinden gebruikt.


2. Verantwoordelijke

MUSIC STORE professional GmbH
Gegevensopslag
Istanbulstr. 22-26
51109 Keulen
Telefoon: +49 (0)221 88840
E-mail: datenschutz@musicstore.de
Functionaris gegevensbescherming: Michael Sauer


3. Rechten van de betrokkenen

In het kader van onze gegevensverwerking worden persoonlijke gegevens van u verwerkt. U heeft recht op de rechten uit het derde hoofdstuk van de AVG (Algemene Verordening Gegegevensbescherming (DS-GVO in Duitsland) ten opzichte van ons bedrijf.

Recht op inzage

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of wij persoonlijke gegevens over u verwerken. Indien dit het geval is, heeft u recht op inzage over deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

a) de doeleinden van de verwerking;
b) de categorieën verwerkte persoonsgegevens;
c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in niet-lidstaten of internationale organisaties;
d) indien mogelijk, de beoogde duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van die duur;
e) het bestaan van een recht op rectificatie of recht op vergetelheid van persoonsgegevens die op u betrekking hebben of van een recht op beperking of recht van verzet tegen de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke;
f) het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;
g) indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;
h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profiling, overeenkomstig artikel 22, lid 1 en lid 4, en, ten minste in deze gevallen, relevante informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokken persoon.


Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan niet-lidstaten of een internationale organisatie, hebt u het recht om in kennis te worden gesteld van de passende garanties overeenkomstig artikel 46 van de AVG betreffende de gegevensoverdracht.

Wij verstrekken u een kopie van de persoonlijke gegevens die het subject van de verwerking zijn. Voor verdere kopieën die u aanvraagt, kunnen wij een passende vergoeding in rekening brengen op basis van de administratiekosten. Als u het verzoek om informatie elektronisch indient, moeten wij de informatie in een gangbaar elektronisch formaat verstrekken, tenzij u anders aangeeft. Het recht om een kopie te ontvangen mag niet de rechten en vrijheden van andere personen benadelen. Recht op rectificatie
U hebt ook het recht om te verzoeken om de onmiddellijke rectificatie van eventuele onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op vergetelheid

U hebt ook het recht ons te verzoeken dat wij persoonlijke gegevens over u onmiddellijk verwijderen en wij zijn verplicht om alle persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen, waneer een van de volgende redenen van toepassing is:
a) Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
b) U herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6 I lit. a AVG of artikel 9, lid 2, Letter a, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
c) U bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2.
d) De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
e) Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten waaraan wij gebonden zijn.
f) De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij, overeenkomstig artikel 8, lid 1.


(2) Indien wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij verplicht zijn deze overeenkomstig lid 1 te verwijderen, nemen wij passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens te informeren dat u om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens hebt verzocht, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten. Dit geldt niet indien de verwerking noodzakelijk is
a) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
b) om een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist krachtens het recht van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan wij gebonden zijn, of om een taak te vervullen die in het algemeen belang is of die wordt uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat ons toekomt;
c) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid als bedoeld in artikel 9, lid 2, onder letters h en i, en artikel 9, lid 3;
d) voor archiverings-, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden in het algemeen belang of voor statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig nadelig kan maken; of
e) voor de uitoefening, vervolging of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking

(1) U hebt het recht te eisen dat wij de verwerking beperken indien

a) de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
b) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
c) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u hebt ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of
d) u bezwaar heeft gemaakt tegen de in artikel 21, lid 1, bedoelde verwerking totdat is vastgesteld of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan de uwe.

2. Wanneer de verwerking overeenkomstig lid 1 is beperkt, mogen dergelijke persoonsgegevens, andere dan de opgeslagen gegevens, niet worden verwerkt zonder uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat. 4.5.2016 L 119/44 Publicatieblad van de Europese Unie NL

3. Een betrokkene die overeenkomstig lid 1 een beperking op de verwerking heeft verkregen, wordt door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op dataportabiliteit 

(1) U hebt het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke, zonder tussenkomst van ons, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat
a) de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a, of artikel 9, lid 2, letter a, of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter b, en
b) de verwerking wordt op geautomatiseerde wijze uitgevoerd.

(2) Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdracht volgens lid 1 hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven, voor zover dit technisch mogelijk is.

(3) De uitoefening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht laat artikel 17 onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

(4) Het in lid 2 bedoelde recht mag niet de rechten en vrijheden van anderen benadelen.

U hebt ook het recht om onze functionaris voor gegevensbescherming te raadplegen over bovengenoemde rechten en over elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht van beroep

U kunt ook gebruik maken van uw recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 I e) of f), dit geldt ook voor he topstellen van profielen op basis van deze bepaling. De verantwoordelijke zal de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij hij kan aantonen dat de verwerking dwingende legitieme redenen voor de verwerking heeft die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van uw persoon, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt ook gebruik maken van uw recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

4. Logfiles 

In het kader van het gebruik van ons internetaanbod wordt de verbindingsinformatie opgeslagen in de serverlogbestanden. Deze informatie omvat:
- IP-adres van het oproepsysteem
- Browserinformatie zoals het gebruikte besturingssysteem en schermresolutie
- opgevraagde website
- originele website
- Tijdstip van de oproep

De logboeken van de webserver worden uitsluitend voor veiligheidsdoeleinden verwerkt. Wij gebruiken de protocolgegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van het aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gegrond vermoeden van illegaal gebruik bestaat.

5. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw enddevice worden opgeslagen. Cookies kunnen bij oproep van de website vanaf de website worden gelezen, overgedragen en gewijzigd. Wij gebruiken alleen cookies met willekeurige, pseudonieme identificatienummers. Deze identificatienummers worden gebruikt om uw gebruiksgedrag op onze website te evalueren. Op geen enkel moment wordt het gebruikersprofiel toegewezen aan de naam van een natuurlijk persoon. Als u gebruik maakt van speciale functies (zoals het winkelwagentje of "blijf ingelogd") van onze website, worden voor deze functies ook cookies gebruikt.

Het is te allen tijde mogelijk om bezwaar te maken tegen de instelling van cookies door de instelling in de internetbrowser dienovereenkomstig te wijzigen. Cookies die zijn ingesteld kunnen worden verwijderd. Wij willen u erop wijzen dat als cookies worden gedeactiveerd, het mogelijk is dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, zal Google uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plugin onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser plug-in kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens van deze website verzamelt. Er wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Met Google Germany GmbH - GOOGLE ANALYTICS DEUTSCHLAND hebben wij een opdrachtovereenkomst gesloten, die garandeert dat de persoonlijke gegevens uitsluitend volgens onze instructies worden verwerkt, in de regel binnen Europa. Op onze website is de IP-anonimisering (IP-masker methode) geactiveerd, die automatisch het IP-adres anonimiseert.

Meer informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u op de website https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

7. Klarna

Betalen met Klarna: In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de betaalmethode Klarna PayLater aan. De betaling wordt verricht aan Klarna. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals beschreven in Klarna's privacybeleid.

8. Adnexus

Op deze website verzamelt en bewaart Adnexus, een webanalysedienst van AdNexusMedia LLC, gegevens waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal op de computer van de bezoeker worden opgeslagen en zo de herkenning bij een volgend bezoek aan onze website mogelijk maken. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op webanalyse met effect voor de toekomst. Ga naar [http://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy] en klik op de daar aangeboden "Opt Out" knop.

9. Econda

Om deze website op basis van de eisen te kunnen ontwerpen en optimaliseren, worden geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van oplossingen en technologieën van econda GmbH http://www.econda.de/ en op basis van deze gegevens worden gebruikersprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt om de herkenning van een internetbrowser mogelijk te maken. Gebruikersprofielen worden echter niet samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker. In het bijzonder worden IP-adressen onmiddellijk na ontvangst onherkenbaar gemaakt, zodat het niet mogelijk is om gebruikersprofielen aan IP-adressen toe te wijzen. Bezoekers van deze website kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van deze gegevens voor de toekomst.

10. Gebruik van Facebook-plugins

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. De plugins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging "Social Plug-in from Facebook" of "Facebook Social Plugin". Een overzicht van de Facebook-plugins en hun verschijningsvorm vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of niet bent ingelogd op Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-profiel toewijzen. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of door commentaar te geven, wordt deze informatie ook direct naar een Facebook-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Facebook-profiel gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php/ Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel koppelt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website uitloggen bij Facebook. U kunt ook het laden van Facebook-plugins met add-ons voor uw browser volledig voorkomen, bijv. met de "Facebook Blocker".

11. Gebruik van Twitter-plugins (bijv. knop "Twitter")

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van de microblogging service Twitter, die wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). De plugins zijn gemarkeerd met een Twitter-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauwe "Twittervogel". Een overzicht van de Twitter-plugins en hun verschijningsvorm vindt u hier: https://about.twitter.com/en_gb/company/brand-resources.html

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Twitter-servers. De inhoud van de plugin wordt door Twitter rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie ontvangt Twitter de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel op Twitter heeft of niet bij Twitter bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Twitter-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd bij Twitter, kan Twitter uw bezoek aan onze website direct aan uw Twitter-account toewijzen. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Twitter" te drukken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een Twitter-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Twitter-account en wordt daar aan uw contacten getoond. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, evenals uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Twitter: https://twitter.com/privacy Als u niet wilt dat Twitter de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Twitter-account koppelt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website uitloggen bij Twitter. U kunt ook het laden van Twitter-plugins met add-ons voor uw browser volledig voorkomen, bijv. met de scriptblokkering "NoScript" (http://noscript.net/).

12. Contactformulier

Binnen het contactformulier heeft u de mogelijkheid om gegevens naar ons op te sturen. De gegevens worden door onze webserver via e-mail doorgestuurd naar de e-mail inbox van ons bedrijf. Let op: communicatie via het contactformulier is niet versleuteld. Gebruik een beveiligd communicatiekanaal voor vertrouwelijke communicatie in uw eigen belang.

13. Bestelling

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, bijv. bij het plaatsen van een bestelling of per e-mail (bijv. uw naam en contactgegevens), worden alleen gebruikt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u ons de gegevens hebt verstrekt. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling uit te voeren en te verwerken. Om de overeenkomst na te komen, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Om betalingen te verwerken, geven wij de benodigde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de betalingsdienstaanbieder die door ons is aangesteld of aan de betalingsdienst die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd. Wij verzekeren u dat wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden zullen doorgeven, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of u daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien wij voor de uitvoering en verwerking van de verwerking gebruik maken van de diensten van derden, worden de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming in acht genomen. Uw gegevens worden geblokkeerd zodra het contract volledig is verwerkt en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bepalingen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens.

14. Nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres ook, als u zich via Double-OptIn op onze nieuwsbrief heeft ingeschreven, om u onze nieuwsbrief te sturen en voor informatiebrieven, die voor u mogelijk interessante actuele informatie over onze winkelaanbiedingen, speciale aanbiedingen en promoties bevatten. Indien u de nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u gratis en op elk moment op de link "Nieuwsbrief afmelden" in de nieuwsbrief klikken en ontvangt u geen nieuwsbrieven meer. Indien u geen informatiebrieven, catalogi en flyers meer wenst te ontvangen, kunt u zich kosteloos en op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar datenschutz@musicstore.de U kunt uw toestemming voor het gebruik van de hier vermelde gegevens te allen tijde herroepen met uitwerking voor de toekomst.

15. Rechtsgrondslag voor de verwerking

De rechtsgrond van de gegevensverwerking in het kader van de EU-algemene verordening gegevensbescherming is het resultaat van onze gegevensverwerking op basis van artikel 6 AVG. In detail, afhankelijk van de situatie waarin wij uw gegevens verwerken, kunnen er verschillende rechtsgrondslagen ontstaan.

Toestemming 

Voor zover uw toestemming is verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens, is artikel 6 I a) AVG de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen met gevolgen voor de toekomst.

Contract

Artikel 6 I b) AVG is de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Wettelijke verplichting

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming onderworpen is, is artikel 6 I c) AVG de rechtsgrond.

Essentiële gegevens

In het geval dat essentiële gegevens van u of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is artikel 6 I d) AVG de rechtsgrondslag.

Wettelijke belangen

Indien de verwerking noodzakelijk is om een wettelijk belang van ons bedrijf of een derde partij te vrijwaren en indien de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6 I f) AVG als rechtsgrond voor de verwerking. Het wettelijke belang van ons bedrijf ligt in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

16. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming wordt door SICODA GmbH www.sicoda.de. ter beschikking gesteld. Bij vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:
SICODA GmbH
Impekovenaar Str. 55
Telefoon: 0228 286 140 60
53347 Alfter
E-mail: datenschutz@musicstore.de