Ogólne Warunki Zawierania Umów - MUSIC STORE professional GmbH

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) W odniesieniu do wszystkich stosunków handlowych z naszymi klientami wyłącznie i niezależnie od rodzaju zamówienia (telefon, faks, e-mail, Internet lub sklep) obowiązują nasze Ogólne Warunki Zawierania Umów (dalej: „OWZU”).

(2) Klient w rozumieniu OWZU jest zarówno konsumentem jak i przedsiębiorcą. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynność prawną w celach, których nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej ani samodzielnej działalności zawodowej, § 13 k.c.. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna lub posiadająca zdolność prawną spółka, która przy dokonaniu czynności prawnej działa w ramach pełnienia jej samodzielnej działalności gospodarczej lub zawodowej, § 14 k.c..

(3) Nie akceptujemy warunków sprzecznych lub odbiegających od naszych OWZU, chyba że zatwierdziliśmy ich obowiązywanie wyraźnie na piśmie. Nasze OWZU mają zastosowanie również, jeżeli w pełni świadomi warunków klienta sprzecznych lub odbiegających od naszych OWZU dokonujemy dostawę.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

(1) Prezentacja naszych produktów w katalogu online sklepów internetowych, a także w okólnikach, newsletterach, katalogach i innych ogłoszeniach (z wyjatkiem ofert na eBay, porównanie ustęp 3) nie jest wiążąca i może ulec zmianie. Prezentacja naszych produktów w tych mediach nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz jedynie jest zaproszeniem do złożenia oferty przez klienta (invitatio ad offerendum).

(2) Przy zamówieniu w naszym sklepie internetowym po kliknięciu przycisku „Kup teraz” klient zawiera wiążącą ofertę kupna towarów znajdujących się w koszyku. Przed wysłaniem zamówienia umożliwiamy klientowi jego sprawdzenie pod względem prawidłowości zawartości, zwłaszcza odnośnie ceny i ilości, oraz w razie potrzeby skorygowanie zamówienia. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma potwierdzenie zamówienia (= potwierdzenie wpływu zamówienia), co jeszcze nie stanowi przyjęcia oferty kupna od nas. 

(3) Aukcje
Jeśli produkt został wystawiony w kategoriach aukcji w naszym sklepie internetowym, w naszym sklepie eBay lub na ogólnych stronach eBay (ID użytkownika na eBay „musicstorekoeln”), zostanie aktywizowana wiążąca oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Klient akceptuje ofertę poprzez złożenie oferty przy licytacji. Przez złożenie oferty i jej wysłanie poprzez kliknięcie przycisku „Licytuj”, klient składa oświadczenie o wiążącym żądaniu zakupu przedmiotu(ów) na aukcji. Oferta wygasa, jeżeli osoba trzecia złoży wyższą stawkę w czasie trwania aukcji. Wraz z zakończeniem aukcji w życie wchodzi umowa kupna-sprzedaży dla klienta oferującego do tej pory najwyższą kwotę. Kwota ceny kupna zależy od najwyższej licytowanej stawki. Jeśli towar w ramach aukcji internetowej można nabyć poprzez funkcję „Kup teraz”, umowa kupna-sprzedaży z klientem zostanie zawarta niezależnie od upływu okresu oferty oraz bez przeprowadzania aukcji po określonej stałej cenie w momencie, kiedy klient potwierdzi tę opcję przez kliknięcie przycisku „Kup teraz” i potwierdzi operację. Po zawarciu umowy wyślemy do klienta potwierdzenie zamówienia oraz szczegóły dotyczące realizacji zamówienia. Klient jest zobowiązany podać zgodnie z prawdą wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji aukcji lub zakupu (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane konta bankowego itd.). Wszelkie zmiany należy niezwłocznie zgłosić.

(4) Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy klientowi dane zamówienia wraz z OWZU i Oświadczeniem o odwołaniu pocztą elektroniczną. Klient może, pod warunkiem, że został zarejestrowany, przeglądać zamówienia dokonane w sklepie internetowym w naszym Koncie Klienta.

(5) Jeżeli okaże się, że towary te nie są dostępne, chociaż odpowiednia transakcja hedgingowa została zakończona, zastrzegamy sobie prawo do nie zrealizowania umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku klient zostanie natychmiast powiadomiony. Ewentualne dokonane przez klienta świadczenie wzajemne zostanie zapisane na dobro rachunku i niezwłocznie zwrócone na wniosek. Dalsze roszczenia klienta wobec nas są wykluczone.

§ 3 Dostawa

1) Dostawa na terenie Republiki Federalnej Niemiec przy zamówieniach powyżej € 29,00 jest bezpłatna. W przypadku dostaw z zamówień poniżej € 29,00 zostanie doliczona dodatkowa dopłata za zamówienie zbyt małej ilości w wysokości 3,90 €. Dostawa towaru poza terytorium Niemiec odbywa się zgodnie z wskazanymi w Tabeli kosztów wysyłki warunkami.

(2) W przypadku dostaw do Szwajcarii i innych krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej, obowiązuje dodatkowe cło i opłaty.

(3) W przypadku bardzo pilnych przesyłek, dostarczamy towar na życzenie klienta przez Express. W tym przypadku doliczamy klientowi dodatkowo poniesione koszty.

(4) Jeśli ze względu na objętość lub ciężar całkowity zamówionych towarów konieczna jest przesyłka z wykorzystaniem służb spedycyjnych, towar będzie dostarczony do domu klienta. Dalsze usługi spedycyjne (dostarczenie do mieszkania) klient zobowiązuje się uzgodnić bezpośrednio z daną firmą spedycyjną. Dodatkowe koszty ponosi klient.

(5) Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, dostawa następuje na własne ryzyko klienta. Dotyczy to również dostaw częściowych. Jeśli klient jest konsumentem według § 13 k.c., ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedawanych towarów przechodzi na klienta dopiero po przekazaniu towaru. Za przekazanie uznaje się również jeśli klient zwleka z przyjęciem towaru.

(6) Zastrzegamy sobie prawo przy negatywnej dostępności dokonać częściowych dostaw w spodziewanym przez klienta zakresie z wystawieniem osobnych faktur.

(7) O ile jest konieczny obowiązek współudziału klienta, termin dostawy nie zacznie obowiązywać, dopóki klient nie wywiąże się z tego obowiązku.

(8) Przeszkody przy dostawie, które nie są przypisane do obszaru ryzyka jednej ze Stron, zwalniają Strony umowy na czas trwania zakłócenia oraz w zakresie ich wpływu z obustronnego ustawowego obowiązku świadczenia usług. Za przeszkody przy dostawie uznaje się strajki i lokauty, siłę wyższą, zamieszki, działania wojenne lub terrorystyczne, działania rządowe i inne zdarzenia nieprzewidywalne, nieuchronne i poważne. Te wydarzenia są porównywalne do wydarzeń nieprzewidywalnych, znajdujących się poza naszą odpowiedzialnością (np. opóźnienia dostaw dostawców, brak surowców lub energii, istotne awarie np. poprzez zniszczenie zakładu w całości lub jego ważnych oddziałów lub awarii podstawowych urządzeń produkcyjnych), jeśli niewykonalnie utrudniają one nam dostawę lub tymczasowo ją uniemożliwiają. W przypadku zwolnienia z obowiązku świadczenia usług każda ze Stron jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę o tym niezwłocznie i jak najbardziej zminimalizować wpływ na drugą stronę w rozsądnych granicach. Jeśli świadczenie usługi jest trwale niemożliwe, klient ma prawo do ustawowych roszczeń z tytułu niemożliwości otrzymania usług.

(9) Jeśli przy dostawie bezzasadnie zwleka się z odebraniem towaru, został podany zły adres dostawy lub przy prawidłowej realizacji zamówienia z naszej strony z innego spowodowanego przez klienta powodu towar nie został przyjęty lub dostarczony, klient jest zobowiązany do uregulowania wszelkich kosztów przywozu i opłat frachtowych.

(10) Towar należy sprawdzić bezpośrednio po otrzymaniu przez klienta lub jego przedstawiciela pod względem kompletności i uszkodzenia podczas transportu. Stwierdzone szkody transportowe należy niezwłocznie zgłosić do nas. Przy uszkodzeniach opakowania po przyjęciu towaru klient musi domagać się pisemnego potwierdzenia tego faktu przez firmę transportową.

§ 4 Ceny i warunki płatności

(1) Jeżeli klient jest konsumentem, zmiany cen są dopuszczalne, jeżeli okres pomiędzy zawarciem umowy a uzgodnionym terminem dostawy jest większy niż 4 miesiące. Jeżeli następnie do terminu dostawy zmienią się wysokość wynagrodzenia lub koszt materiałów, jesteśmy uprawnieni odpowiednio zmienić cenę zgodnie z wzrostem kosztów. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli wzrost ceny wyraźnie przekroczy koszty ogólnego utrzymania między terminem zamówienia a terminem dostawy. Jeśli klient jest przedsiębiorcą obowiązuje uzgodniona cena. Jeżeli cena w momencie spełnienia świadczenia zwiększyła się poprzez zmianę ceny rynkowej lub poprzez podwyższenie wynagrodzenia wymaganego przez osoby trzecie, obowiązuje wyższa cena. Jeśli została ona podwyższona o 20% lub więcej powyżej ustalonej ceny, klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Prawo to musi być wykorzystane niezwłocznie po powiadomieniu o podwyższonej cenie.

(2) Łączne wynagrodzenie jest płatne po dostawie na podstawie faktury w terminie 10 dni od otrzymania towaru bez potrącenia z rachunku bankowego, o ile nie uzgodniono inaczej. Obowiązują ustawowe przepisy dotyczące skutków opóźnień w płatnościach, chyba że poniżej nie ustalono inaczej. Mamy prawo odmówić dalszego wywiązywania się z umowy po upływie okresu karencji dwóch tygodni, i domagać się 25% ceny zakupu jako zryczałtowanej rekompensaty, jeśli klient zalega i/lub odmawia przyjęcia zamówionych towarów i/lub wyjaśnia w trybie jednostronnym rozwiązanie umowy. Zastrzegamy sobie prawo żądania wyższego odszkodowania. Chcemy wyraźnie podkreślić, że klient ma możliwość udowodnienia, że szkody nie powstały w ogóle lub powstały nieznaczne szkody.

(3) W momencie dostawy za pobraniem płatności dokonuje się w gotówce z ręki do ręki w zamian na przekazany towar. W przypadku płatności kartą kredytową państwa konto zostanie obciążone w momencie wysyłki towarów. W przypadku płatności w ramach pożyczki płacą państwo zaliczkę za pobraniem. Pozostałe kwoty odpisujemy bezpośrednio z państwa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Płacąc przez PayPal, prosimy zalogować się do konta PayPal. Następnie Państwo mogą swobodnie dokonać wyboru, zapłacić obciążając rachunek, użyć kartę kredytową, wykonać przelew online (przy użyciu Giropay) lub obciążyć swoje konto PayPal. Aby dokonać płatności kartą kredytową lub debetową, należy posiadać tę funkcję uprzednio włączoną na koncie PayPal. Więcej informacji na temat systemu płatności PayPal można znaleźć na stronie https://www.paypal.com.

(4) Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia czeków i innych bezgotówkowych środków płatności. Odebranie towaru zawsze następuje pod warunkiem zapłaty. Płatności w walutach obcych będą zapisane na dobro rachunku wg. obliczeń banku.

§ 5 Zastrzeżenie własności

(1) W przypadku umów z konsumentami zastrzegamy sobie własność zakupionego towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(2) Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu spełnienia wszystkich roszczeń wobec kupującego, nawet jeśli poszczególne towary zostały już opłacone.

(3) Dopóki własność nie została jeszcze przeniesiona, klient jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić nas na piśmie, jeżeli dostarczone towary są zarekwirowane lub zostały narażone na inne interwencje osób trzecich. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych i pozasądowych w działaniu zgodnie z § 771 KPC, klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie poniesione przez nas straty.

(4) Jeśli klient jest przedsiębiorcą, ceduje on na nas swoje prawa w przypadku odsprzedaży/leasingu towarów zastrzeżonych aż do spełnienia wszystkich naszych roszczeń, które mogą wynikać z wyżej wymienionych czynności i są niezbędne w uwagach na zabezpieczenie klienta. Przy przerabianiu towarów zastrzeżonych, ich przekształceniu lub ich połączeniu z innymi towarami bezpośrednio zdobywamy prawo własności na wyprodukowane towary, które z kolei są traktowane jako towary zastrzeżone.

(5) Jeśli wartość zabezpieczenia naszych roszczeń w stosunku do zamawiającego przerasta 20%, musimy na wniosek klienta i według naszego uznania uwolnić w odpowiednim zakresie zabezpieczenia.

§ 6 Rozszerzone prawa do zwrotu

(1) Dodatkowo do 14-dniowego ustawowego prawa odstąpienia przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży na odległość oferujemy każdemu konsumentowi w znaczeniu § 13 k.c. w tym okresie ustawowo kolejne 16 dni rozszerzonych praw do zwrotu:

MUSIC STORE 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy dla sprzedaży na odległość
Klienci, którzy zawarli z nami umowę na odległość, mogą zwrócić otrzymany od nas towar w ciągu 30 dni bez podania przyczyny poprzez przesyłkę zwrotną. Termin ten rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (w przypadku powtarzających się dostaw towarów podobnych, nie przed otrzymaniem pierwszej dostawy częściowej) po wypełnieniu wymogów informacyjnych w sprzedaży na odległość i e-commerce (patrz § 4). Dla zachowania terminu wystarczy wysłać towar lub - jeśli chodzi o towar nie dostosowany do przesyłki w paczce – zgłosić żądanie zwrotu. Dodatkowo należy określić, czy wolą państwo, żeby kwota została zwrócona, zapisana na dobro państwa konta klienta lub zaliczona na poczet innego produktu.

MUSIC STORE 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy za transakcje dokonane w sklepach
Klienci, którzy dokonali zakupu u nas w sklepie, i którym w związku z tym prawnie nie przysługuje prawo do odwołania ani prawo do zwrotu, mogą zwrócić w sklepie otrzymany od nas towar w ciągu 30 dni bez podania przyczyny w zamian na wydanie noty uznaniowej. Koszty przesyłki zwrotnej lub koszty transportu nie podlegają zwrotowi.

Dla rozszerzonych praw do zwrotu (30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy / 30-dniowa gwarancja zwrotu towaru) obowiązują następujące warunki:

a) W przypadku transakcji sprzedaży na odległość pobieramy zryczałtowaną opłatę za transport i ubezpieczenie w wysokości 2,95 euro za zwrot na terenie Niemiec. Kupujący może zażądać znaczka na przesyłkę zwrotną za pośrednictwem firmy DHL. Jeśli waga przesyłki przekracza 31,5 kg, po uzgodnieniu z nami można zorganizować (odpłatny) odbiór przez firmę UPS lub, w razie potrzeby, przez firmę spedycyjną. W przypadku zwrotów z zagranicy obowiązują różne opłaty, w zależności od kraju, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym działem obsługi klienta.

b) Wyjątek w ramach rozszerzonych praw do zwrotu stanowią wszystkie części zużywalne, które podlegają szybkiemu zużyciu, takie jak np. adaptery, rurki, żarówki, kije, struny, skóry, kable, rozszczelnione lub otwarte wcześniej oryginalnie zapakowane oprogramowanie, nuty i książki, wszystkie produkty firmy Apple Computer, komputery skonfigurowane na życzenie klienta, komputery skonfigurowane przez klienta, skonfigurowane i zmontowane kable i kable sprzedawane na metr, inna produkcja na specjalne zamówienie i towary sprzedawane na metry, zamówione dla klienta, a nie towary magazynowane, oraz wszystkie produkty, które nie mogą być odsprzedawane ze względów higienicznych, takich jak systemy InEar, słuchawki, mikrofony, harmonijki ustne, wiatrochrony, instrumenty dęte, ustniki, itp. Wyłączone są również wszystkie produkty, których oprogramowanie zawarte w przesyłce zostało zarejestrowane.

c) Jeżeli w ramach rozszerzonych praw zwrotu zostaną zwrócone poszczególne komponenty pakietu, wartość pozostałych u klienta elementów zostanie obliczona wg. regularnej ceny detalicznej.

d) Towary muszą być wysłane do nas w oryginalnym opakowaniu, jak również zostać zabezpieczone dodatkowym opakowaniem zewnętrznym ze wszystkimi akcesoriami i bez śladów użytkowania. MUSIC STORE professional Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo, w przypadku gdy poprzez używanie towar widocznie utracił na wartości, dokonać rekompensaty w formie obniżenia refundacji ceny zakupu lub odmówić przyjęcia zwrotu i odesłać towar do klienta.

e) Ustawowe prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni dotyczące towarów nabytych drogą wysyłkową nie będzie ulegało wpływowi tych zasad. Warunki określone w akapicie „Rozszerzone prawa do zwrotu” nie obowiązują w ciągu pierwszych 14 dni (ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w umowach zawieranych na odległość) 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy, lecz w kolejnych 16 dniach.

(2) Wyjątek od powyższych rozszerzonych praw do zwrotu stanowią wszystkie finansowane transakcje, niezależnie czy to pożyczka oferowana przez nas w ramach krótkoterminowego finansowania, czy finansowanie w ramach finansowania przez Bank.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

(1) Jeżeli klient jest konsumentem, ponosimy odpowiedzialność za wady, zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile dalej nie będzie określone inaczej. Okres gwarancji dla roszczeń z tytułu wad przy dostawie nowych rzeczy wynosi dwa lata, okres gwarancji na towary używane to jeden rok. Dany okres rozpoczyna się od momentu przeniesienia ryzyka.

(2) Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, okres gwarancji na nowe towary wynosi jeden rok, okres gwarancji na towary używane to 6 miesięcy. Dochodzenie praw gwarancyjnych zakłada, że przedsiębiorca zgodnie z § 377 k.h. przepisowo wypełnił obowiązek dotyczący przeprowadzenia kontroli i reklamacji.

(3) W przypadku wystąpienia wady, klient może początkowo wymagać bezpłatnej naprawy w okresie gwarancyjnym. Jeśli doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową nie powiedzie się, klient może obniżyć cenę zakupu lub odstąpić od umowy. Prawo odstąpienia od umowy jest wykluczone, jeśli wada jest nieistotna. Dla przedsiębiorców zastrzegamy sobie prawo w przypadku wad dokonać wyboru sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

(4) Zorganizujemy i opłacimy dla konsumentów z UE transport powrotny dla wadliwego towaru w okresie gwarancyjnym. Prosimy powiadomić nas pod numerem telefonu +49 221 8884 1690. Zastrzegamy sobie prawo w przypadku gwarancyjnym naprawić wadę przez autoryzowany serwis producenta lub firmę MUSIC STORE professional Sp.z o.o.

(5) Informacje na temat czasu naprawy nie są wiążące, o ile nie uzgodniono w formie pisemnej daty zakończenia. W czasie naprawy nie przysługuje prawo do przekazania sprzętu zastępczego.

(6) Zwykłe i typowe dla tego rodzaju produktów zużycie części zużywalnych, takich jak struny, żarówki, diody LED reflektorów, kije, baterie/akumulatory, potencjometry, suwaki, diody laserowe, pitchbender, klawiatury, przełączniki, wszystkie rury (również wbudowane), trzciny harmonijek ustnej, melodyjek i akordeonów itd., nie są objęte gwarancją.

(7) Jeśli klient korzysta z naszych usług z powodu roszczeń gwarancyjnych i okazuje się, że nie ma wad, albo wada powstała w okolicznościach, które nie podlegają gwarancji, klient, o ile jest on odpowiedzialny za korzystanie z naszych usług, zwróci nam wszystkie poniesione przy tym koszty. Powyższe postanowienia nie dotyczą, jeśli klient jest konsumentem.

(8) Jeżeli towar zostanie wymieniony przez nas w okresie gwarancyjnym, nawet w tym przypadku okres gwarancyjny nie rozpoczyna się ponownie. Przeciwnie, wszystkie roszczenia wygasają po dwóch latach od otrzymania pierwszych (wadliwych) dostarczonych towarów.

§ 8 Odpowiedzialność za szkodyn

(1) Nasza odpowiedzialność za naruszenie obowiązku, jak również popełnienie czynów karalnych jest ograniczona do zamiaru lub rażącego niedbalstwa. Powyższe nie ma zastosowania do szkód wynikających z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia klienta. To ograniczenie nie zmienia w dalszym ciągu obowiązującej odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań, których spełnienie pozwala na prawidłowe wykonanie zamówienia i na których klient może na bieżąco polegać (obowiązki kardynalne) oraz odpowiedzialności odszkodowawczej powstającej z tytułu opóźnienia (§ 286 k.c.). Postanowienia Ustawy o odpowiedzialności cywilnej pozostają nienaruszone.

(2) Wyżej wymieniona odpowiedzialność lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej ma również zastosowanie do zaniedbania obowiązków przez naszych podwykonawców.

(3) O ile odpowiedzialność odszkodowawcza przeciwko nam jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, robotników, współpracowników, przedstawicieli i pomocników.

§ 9 MUSIC STORE 3-letnia gwarancja

Oprócz ustawowego obowiązku gwarancji proponujemy wszystkim konsumentom zaletę przyjęcia gwarancji na okres 3 lat licząc od momentu przejścia ryzyka obejmującą wszystkie występujące w tym okresie wady, które udowodniono, że powstały z powodu wady materiału lub wykonania przy uwzględnieniu niniejszych warunków.

a) z gwarancji wyłącza się
- Produkty firmy Apple Computer i inne komputery i towary komputerowe,
- Produkty, które ulegają zużyciu w trakcie używania lub innych czynności, takich jak struny, skóry, żarówki, diody LED reflektorów, laski, cymbały, baterie / akumulatory, kable, torby, etui, paski, pokrętła, suwaki, diody laserowe, Pitch Bender, klawiatury, przełączniki i przyciski, wszystkie rury (również wbudowane), stroiki do harmonijek ustnych, melodyjek, akordeonów itp.,
- części serwisowe - zapasowe

b) Nie udzielamy żadnej gwarancji na
- Wady produktu, które są spowodowane nieprawidłową obsługą lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, niewłaściwym użytkowaniem, nieodpowiednim korzystaniem, przeciążeniem lub niewłaściwą konserwacją i pielęgnacją,
- Uszkodzenia i wady produktu powstałe w wyniku wykorzystania elementów obcych, które nie są oryginalnymi częściami producenta,
- Produkty, w których samowolnie zostały wykonane próby naprawy,
- Produkty z niewielkimi odchyleniami od pożądanej właściwości, które nie mają znaczenia dla wartości i użyteczności produktu.

c) W przypadku wszystkich uznanych zgodnie z niniejszym zobowiązaniem gwarancyjnym wad zostanie przeprowadzone usuwanie usterek technicznych w taki sposób, aby wadliwy produkt został według naszego uznania nieodpłatnie wyremontowany lub zamieniony technicznie bezpiecznym produktem. Wymienione części lub produkty stają się własnością firmy MUSIC STORE professional Sp.z o.o.

d) Roszczenia gwarancyjne należy realizować w ciągu okresu gwarancyjnego. Zwrot produktów musi być uzgodniony z nami. Zorganizujemy przesyłkę zwrotną albo wyślemy bilet freeway (tylko w Niemczech). Koszt przesyłki zwrotnej poza Niemcami w pełni ponosi klient. Jako dowód gwarancji należy dołączyć do przesyłki zwrotnej oryginalną fakturę lub kopię faktury. Nieopłacone przesyłki zwrotne nie będą przyjmowane w okresie gwarancyjnym.

e) W przypadku gdy towary po zakończeniu świadczenia usług gwarancyjnych należy wysłać na adres poza granicami Niemiec, klient ponosi koszty zwrotu towarów.

f) Inne roszczenia niż prawo do usunięcia usterek technicznych, o którym mowa w niniejszych warunkach gwarancji, nie są objęte gwarancją.

g) Jeżeli w okresie gwarancji zostaną wykonane naprawy produktu, okres gwarancji nie zostanie przedłużony ani ponownie uruchomiony, lecz wygasa po uzgodnionym okresie 3 lat.

h) Roszczenia z tytułu świadczenia usług gwarancyjnych są płatne tylko na rzecz pierwszego nabywcy, a następnie po odsprzedaży produktu przez pierwszego nabywcę znikają. Gwarancja nie może zostać przepisana do innej osoby.

Uwaga: Zaletę MUSIC STORE 3-letniej gwarancji oferujemy naszym klientom oprócz rękojmi. Gwarancja prawna oraz prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta w żaden sposób nie są ograniczone przez 3-letnią gwarancję MUSIC STORE.

§ 10 Miejsce wykonania - wybór prawa – Właściwość sądu

(1) Jeżeli w umowie nie określono inaczej, miejscem wykonania i płatności jest nasza siedziba. Postanowienia prawne dotyczące jurysdykcji pozostają bez zmian, o ile regulacja specjalna akapitu 3 nie stanowi inaczej.

(2) Dla danej umowy obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem norm międzynarodowego prawa prywatnego i prawa kupna-sprzedaży ONZ. Wyjątki od tego wyboru prawa stanowią obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy dotyczące ochrony konsumenta w kraju, w którym nabywca zwyczajnie przebywa lub w miejscu zamieszkania, ponieważ przy stosunkach handlowych z konsumentami w Unii Europejskiej może być stosowane prawo konsumenta obowiązujące w miejscu zamieszkania, o ile niezwłocznie chodzi o obowiązkowe prawa konsumenta.

(3) Wyłączną właściwością sądu przy zawarciu umów z handlowcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub publiczno-prawnych funduszy specjalnych jest odpowiedni dla siedziby naszej firmy sąd rejonowy lub krajowy w Kolonii. MUSIC STORE professional Sp.z o.o. jest również uprawniona do pozwania Klienta do sądu ogólnej właściwości miejscowej.

§ 11 Verjaring

(1) Okres przedawnienia wg. § 195 k.c. wynosi trzy lata. Termin ten odnosi się również do ważności bonów i not uznaniowych.

(2) Nasze roszczenia na wypłaty wygasają odbiegające od § 195 k.c. w ciągu 5 lat. Odnośnie do rozpoczęcia okresu przedawnienia obowiązuje § 199 k.c..

(3) Roszczenia gwarancyjne wobec naszych dostawców, które odbiegają od uregulowań prawnych, wygasają w ciągu 3 lat.

Dispute Resolution

The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS), which can be found here: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Consumers have the opportunity to use this platform to settle disputes.