Uw feedback

Algemene voorwaarden MUSIC STORE professional GmbH

§ 1 Algemeen

(1) Voor alle zakelijke relaties met onze klanten gelden uitsluitend en onafhankelijk van het type order (telefoon, fax, e-mail, internet of winkel) onze algemene voorwaarden (hierna genoemd: "Voorwaarden").

(2) Klant in het kader van deze voorwaarden is zowel de consument als de ondernemer. Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die die noch van commerciële aard zijn, noch kunnen worden beschouwd als onderdeel van hun zelfstandige beroepsactiviteit, § 13 BGB. Een ondernemer is een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een juridische partnerschap, die bij het sluiten van een rechtshandeling in het kader van hun zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteit handelt, § 14 BGB.

(3) Afwijkende of tegengestelde als hier genoemde voorwaarden worden door ons niet erkend, tenzij wij nadrukkelijk schriftelijk onze overeenstemming kenbaar hebben gemaakt. Onze voorwaarden zijn ook van toepassing indien wij onvoorwaardelijk tot uitvoering van de levering overgaan met kennis van afwijkende of tegengestelde voorwaarden van de klant.

§ 2 Het aanbod en de sluiting van een contract

(1) De weergave van onze producten in de online catalogus van de online-shops alsook in rondzendbrieven, nieuwsbrieven, catalogi en andere advertenties (met uitzondering van de aanbiedingen op eBay. Zie deze par. 3) is niet bindend en onderhevig aan verandering. De vertegenwoordiging van onze producten in deze media vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot opgave van een offerte door de klant (invitatio ad offerendum).

(2) Bij een bestelling in onze online shop sluit de klant door te klikken op de "Koop nu" een bindende koopovereenkomst af voor de goederen die zich op dat ogenblik in de winkelwagen bevinden. Wij bieden de klant de mogelijkheid de bestelling vóór verzending te controleren op inhoudelijke juistheid, met name de prijs en hoeveelheid, en indien nodig te corrigeren. De klant ontvangt na het indienen van een bestelling een orderbevestiging (= bevestiging van ontvangst van de bestelling), die nog geen aanvaarding van het aanbod tot aankoop door ons betekent. 

(3) Veilingen
Als een item binnen de veilingscategorieën in onze online-shop, in onze eBay-shop of op de algemene eBay-sites (eBay-gebruikersnaam "musicstorekoeln") wordt aangeboden, vormt de activering van het bindend aanbod de sluiting een koopovereenkomst. De klant accepteert het aanbod door het plaatsen van een bod. Door het invoeren van het bod en door te klikken op de "Bied nu' -knop, verklaart de klant een bindend verlangen tot aankoop van de geveilde item(s). Het bod komt te vervallen indien een derde gedurende de periode van de veiling een hoger bod plaatst. Aan het einde van de betreffende looptijd van de veiling vindt een koopovereenkomst plaats met de op dat moment hoogst biedende klant. Het bedrag van de koopprijs wordt bepaald door dit maximumbod. Als een item in het kader van een online veiling van de "Nu kopen" -functie is voorzien, zal het contract met de klant onafhankelijk van de looptijd van het aanbod en zonder de uitvoering van een veiling voor de opgegeven vaste prijs tot stand komen, zodra de klant deze optie kiest door te drukken de knop "Nu kopen" en dit vervolgens bevestigt. Wij sturen de klant na het sluiten van de koopovereenkomst een orderbevestiging en details omtrent de orderverwerking. De klant is verplicht om alle benodigde gegevens voor de afwikkeling van het order of de veiling (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer etc.) waarheidsgetrouw te verstrekken. Veranderingen moeten onmiddellijk worden gemeld.

(4) We slaan de overeenkomst op en sturen de bestelgegevens samen met de voorwaarden en de herroepingsverklaring per e-mail toe aan de klant. De klant kan, op voorwaarde dat hij zich heeft aangemeld, gemaakte bestellingen via de online shop inzien in het klanten log-in gebied.

(5) Als blijkt dat de goederen niet beschikbaar zijn, ook al werd een corresponderende dekkingsaankoop afgesloten, behouden wij ons het recht de koopovereenkomst niet te vervullen. In een dergelijk geval zal de klant onmiddellijk in kennis worden gesteld. Eventueel reeds door de klant gedane tegenprestaties zullen worden gecrediteerd en op aanvraag onmiddellijk worden gerestitueerd. Verdere aanspraken van de klant tegenover ons zijn uitgesloten.

§ 3 Leveringsvoorwaarden

(1) Levering binnen de Bondsrepubliek Duitsland met een bestelwaarde boven de € 29,00 worden zonder verzendkosten uitgevoerd. Voor leveringen met een bestelwaarde beneden de € 29,00 berekenen we een toeslag van € 3,90. De levering van goederen buiten Duitsland vindt plaats volgens de voorwaarden gespecificeerd in de verzendkostentabel.

(2) Op leveringen naar Zwitserland en andere landen die geen lid zijn van de EU, zijn aanvullende invoerrechten en tarieven van toepassing.

(3) Voor zeer urgente zendingen, leveren wij op verzoek van de klant per Express. In dat geval zullen wij de klant de extra kosten daarvan in rekening brengen.

(4) Mocht op basis van het totale volume of het gewicht van de bestelde goederen een vrachtzending nodig zijn, gebeurt deze tot aan de deur op de begane grond. Aanvullende afspraken met betrekking tot verdere leverdiensten (vervoer tot in de woning) zullen door de klant in direct overleg met het betreffende vervoersbedrijf moeten worden getroffen. Bijkomende kosten zijn voor rekening van de klant.

(5) Indien de klant een ondernemer is, vindt de levering plaats op risico van de klant. Dit geldt ook voor deelleveringen. Indien de klant een consument is volgens § 13 BGB, zal het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de verkochte waren pas na de levering van de goederen aan de klant worden overgedragen. De overdracht is ook dan geldig, indien de klant in gebreke blijft van acceptatie.

(6) Wij behouden ons voor, om in geval van negatieve beschikbaarheid over te gaan tot voor de klant passende deelleveringen tegen aparte facturatie.

(7) Voor zover een medewerkingsplicht zijdens de klant noodzakelijk is, vangt de levertijd pas aan nadat de klant aan deze plicht voldaan heeft.

(8) Obstakels die niet kunnen worden toegerekend tot de aanvaarde risico's van een partij, ontheffen de partijen voor de duur van de storing en de omvang van hun effect van hun wederzijdse verplichtingen. Onder obstakels vallen stakingen en uitsluitingen, overmacht, rellen, oorlogsdaden of terroristische daden, overheidsmaatregelen en andere onvoorziene, onvermijdelijke of ernstige gebeurtenissen. Hetzelfde geldt voor gebeurtenissen die onvoorspelbaar zijn en buiten onze controle vallen (bijvoorbeeld vertragingen in de levering van onze leveranciers, grondstoffen of energie schaarste, ernstige verstoringen zoals het uitallen van het gehele of gedeeltelijke bedrijf of door het uitvallen van essentiële productie-apparatuur), indien deze op verregaande wijze het leveringsproces bemoeilijken of tijdelijk onmogelijk maken. In het geval van een vrijstelling van de wederzijdse verplichtingen zijn beide partijen verplicht om de andere partij daarvan onverwijld te verwittigen en de impact op de andere partij binnen redelijke grenzen zo veel mogelijk te minimaliseren. Als de service blijvend onmogelijk is, heeft de klant recht op de wettelijke aanspraken als gevolg van de onmogelijkheid.

(9) Indien de ontvangst van de levering ten onrechte wordt geweigerd, een foutief leveringsadres werd verstrekt of de goederen door ons op de juiste wijze werden verwerkt, maar door schuld van de Klant om een of andere redenen niet werd aangenomen of geleverd, is de klant verplicht om alle van toepassing zijnde vracht-en administratiekosten te betalen.

(10) De goederen moeten onmiddellijk na ontvangst door de klant of zijn gemachtigde op volledigheid en transportschade worden gecontroleerd. Vastgestelde transportschade moet onmiddellijk aan ons worden gemeld. Schade aan de verpakking moet de klant na aanvaarding van de goederen direct schriftelijk laten bevestigen door het transportbedrijf.

§ 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Is de klant consument, dan zijn prijswijzigingen toegestaan als er tussen de koopovereenkomst en de afgesproken levertermijn meer als 4 maanden liggen. Veranderen daarna tot de levering de lonen of materiaalkosten, zijn wij gerechtigd de prijs op passende wijze aan te passen op basis van de stijging van de kosten. De klant heeft het recht zich terug te trekken in het geval van een prijsverhoging die aanzienlijk hoger is dan de stijging van de algemene levensonderhoudskosten tussen bestelling en levering. Indien de klant een ondernemer is geldt de overeengekomen prijs. Indien de prijs op het moment van de prestatievervulling door een verandering in de marktprijs of door verhoging van de vergoedingen van betrokken derden is verhoogd, is de hogere prijs van toepassing. Als deze 20% of meer is dan de overeengekomen prijs, heeft de klant het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Dit recht moet onmiddellijk na de kennisgeving van de verhoogde prijs worden uitgeoefend.

(2) De totale vergoeding dient binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen zonder korting te worden betaald, tenzij anders overeengekomen. De wettelijke bepalingen met betrekking tot de gevolgen van betalingsachterstanden gelden, tenzij in het volgende anders is overeengekomen. Wij zijn gerechtigd om na het verstrijken van een uiterste termijn van twee weken, de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren, en 25% van de koopprijs te eisen als forfaitaire vergoeding, indien de klant in gebreke blijft en/of weigert de levering van de bestelde goederen af te nemen en/of tot eenzijdige annulering van de overeenkomst overgaat. De vordering van een hogere schadevergoeding blijft voorbehouden. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de klant de mogelijkheid heeft om aan te tonen dat er geen of slechts geringe schade is ontstaan.

(3) Bij levering onder rembours wordt de betaling gedaan in contanten, die tegelijkertijd met de overdracht van goederen plaatsvindt. Bij betaling per creditcard, vindt de debitering van uw account plaats bij verzending van de goederen. Bij betaling middels de interne financiering betaald u de aanbetaling onder rembours. De resterende termijnen boeken we direct af van uw bankrekening. Bij betaling via PayPal kunt u inloggen op uw PayPal-rekening. Tevens staat het u vrij de betaling per automatische incasso, creditcard, online bankoverschrijving (via giropay) of door afboeking van uw PayPal-rekening te voldoen. Om een betaling met een creditcard of bankpas te doen, moet deze functie eerder zijn ingeschakeld bij uw PayPal-rekening. Voor meer informatie over het PayPal-betalingssysteem, kunt u terecht op https://www.paypal.com.

(4) Wij behouden ons het recht voor om cheques en andere niet-contante betalingen af te wijzen. De acceptatie is onderworpen aan de betaling. Betalingen in vreemde valuta zullen acc. bankoverschrijving worden gecrediteerd.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

(1) In aanvulling op de wettelijke 14 dagen herroepingsrecht geldend voor op afstand gesloten overeenkomsten bieden wij iedere consument in de zin van § 13 BGB een op deze wettelijke periode volgende 16 dagen de volgende uitgebreide teruggave-rechten aan :

(2) Indien de klant een bedrijf is, behouden wij ons het eigendomsrecht van de goederen voor tot aan de voldoening van alle vorderingen tegen de koper, zelfs als de specifieke goederen reeds werden betaald.

(3) Zolang het eigendom nog niet is overgedragen, dient de klant ons onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen in het geval de geleverde goederen in beslag kunnen worden genomen of aan andere ingrepen van derden onderworpen is. Indien de derde partij niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering op grond van § 771 ZPO te vergoeden, is klant aansprakelijk voor eventuele door ons geleden schade.

(4) Indien de klant een ondernemer is, staat hij in het geval van wederverkoop/lease van onder voorbehoud geleverde waren nu al en tot voldoening van al onze aanspraken, die kunnen voortvloeien uit de bij genoemde zaken ontstane vorderingen tegen zijn klanten zekerheidshalve aan ons af. Bij de verwerking van onder voorbehoud geleverde waren, bij de omvorming of verbinding daarvan met andere zaken, verwerven bij onmiddellijke eigendom van de tot stand gekomen goederen, die dan voor uwerzijds als onder voorbehoud geleverd waar geldt.

(5) Indien de waarde van het veiligstellen van onze vorderingen op de koper meer dan 20% bedraagt, dienen we op verzoek van de besteller en naar eigen goeddunken de ons toekomende zekerheden in overeenkomstige mate vrij te geven.

§ 6 Uitgebreide rechten tot terruggave

(1) In aanvulling op de wettelijke 14 dagen herroepingsrecht geldend voor op afstand gesloten overeenkomsten bieden wij iedere consument in de zin van § 13 BGB een op deze wettelijke periode volgende 16 dagen de volgende uitgebreide teruggave-rechten aan :

De MUSIC STORE 30-dagen geld-terug-garantie voor verkoop op afstand
Klanten die een overeenkomst op afstand met ons hebben afgesloten, kunnen de van ons ontvangen goederen binnen 30 dagen zonder opgave van redenen dmv een terugzending retourneren. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, echter niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (in het geval van terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór de ontvangst van de eerste deellevering) en niet vóór voldoening van de informatieverplichtingen die gelden voor de verkoop op afstand en e-commerce (zie § 4). Voor handhaving van de periode voldoet de tijdige verzenging van de goederen of - in het geval van goederen die niet kunnen worden verzonden - het kenbaar maken van de wens tot teruggave. Daarbij dient u te vermelden of u het bedrag op uw rekening teruggestort wilt krijgen of bij de aankoop van een ander product te verrekenen.

De MUSIC STORE 30-dagen recht-op-teruggave-garantie voor winkelaankopen
Klanten die bij ons in de winkel hebben gekocht, en voor wie volgens de wet noch een recht op herroeping noch een recht op teruggave geldt, kunnen de van ons ontvangen waren zonder opgave van redenen binnen 30 dagen in de winkel teruggeven in ruil voor een tegoed. Retour- of transportkosten worden niet vergoed/terugbetaald.

Op de uitgebreide rechten tot herroeping (30-dagen geld-terug garantie / 30 dagen teruggave garantie) zijn verder de volgende voorwaarden van toepassing:

a) Voor verkoop op afstand rekenen wij binnen Duitsland een vast retourtarief van €2,95 per retourzending voor transport en verzekering. De koper kan een retourlabel aanvragen voor de retourzending via DHL. Indien het gewicht van de retourzending meer dan 31,5 kg bedraagt, kan na overleg met ons een (betaalde) afhaling door UPS of eventueel een expediteur worden geregeld. Voor retourzendingen vanuit het buitenland gelden andere kosten, afhankelijk van het land. Neem hievoor eerst contact op met onze klantenservice.

b) Uitgezonderd van de uitgebreide teruggave rechten zijn alle verslijtbare artikelen zoals pickups, buizen, Lichtbronnen, sticks, snaren, vellen, kabels, los gemaakte of geopende, voorheen origineel verpakte software en boeken, alle produkten van Apple Computer, op de wens van de klant geconfigureerde computers, of door de klant geconfigureerde computers, geconfigureerde en geassembleerde kabels of kabelprodukten per meter geconfigureerd, en andere op maat gemaakte waren, metergoed, besteld door de klant, niet voorradige goederen, en alle produkten die om hygiënische redenen niet kunnen worden doorverkocht, zoals in-ear systemen, koptelefoons, microfoons, mondharmonica's, bescherming tegen geluid en wind, blaasinstrumenten, mondstukken, etc. Ook uitgesloten zijn alle produkten waarvan meegeleverde software werd geregistreerd.

c) In het geval dat afzonderlijke componenten van een bundel in het kader van de uitgebreide teruggave rechten worden teruggekeerd, zullen de resterende onderdelen in het bezit van van de klant voor de reguliere verkoopprijs worden herberekend.

d) Goederen moeten met alle accessoires en zonder gebruikssporen in de originele verpakking en aan ons worden teruggestuurd. MUSIC STORE professional GmbH behoudt zich het recht voor om bij door gebruik duidelijk in waarde verminderde artikelen een vergoeding in de vorm van een vermindering van het terug te betalen aankoopbedrag te eisen of de terugname te weigeren en het artikel aan de klant terug te sturen.

e) De wettelijk voorgeschreven 14 dagen voor uitoefening van het herroepingsrecht op door verzending verworven waren blijven door deze bepalingen onaangetast. De voorwaarde genoemd in de paragraaf "Uitgebreide rechten op teruggave' gelden niet voor de eerste 14 dagen (wettelijke herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand) of voor de 30-dagen-geld-terug-garantie, maar enkel voor de daaropvolgende 16 dagen.

(2) Uitgesloten van de bovenstaande uitgebreide teruggave rechten zijn alle gefinancierde transacties, ongeacht of het een financiering in het kader van onze in-house financiering of een financiering in het kader van een Bank-financiering betreft.

§ 7 Aansprakelijkheid bij gebreken

(1) Indien de klant een consument is, zijn we verantwoordelijk voor een gebrek volgens de wettelijke bepalingen, voor zover in het volgende niet anders is bepaald. De garantieperiode voor aansprakelijkheid bij gebreken voor levering van nieuwe artikelen is twee jaar, en de garantieperiode voor gebruikte artikelen is één jaar. De periode begint met de overdracht van het risico.

(2) Indien de klant een bedrijf is, bedraagt de garantieperiode voor nieuwe producten één jaar, en de garantieperiode voor gebruikte goederen bedraagt 6 maanden. Het claimen van garantierechten veronderstelt dat de ondernemer in overeenstemming met 377 HGB zijn verschuldigde inspectie en klachtindieningsverplichtingen naar behoren is nagekomen.

(3) Indien gebreken voordoen, kan de klant in eerste instantie tijdens de garantieperiode kosteloze bijstelling verlangen. Als de oplossing niet succesvol is, kan de klant de koopprijs verlagen of het contract ontbinden. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien het gebrek is te verwaarlozen. Voor ondernemers behouden wij ons in geval van defecten het recht voor tot de keuze van het type bijstelling.

(4) Wij organiseren en betalen voor consumenten binnen de EU de terugkeer van de gebrekkige goederen binnen de garantieperiode. Wij behouden ons het recht voor om in geval van een garantieclaim het defect door een geautoriseerde onderhoudstechnicus van de fabrikant of van Music Store professional GmbH te laten verhelpen.

(5) Informatie over de reparatietijd is niet bindend, tenzij schriftelijk een opleveringsdatum is overeengekomen. Tijdens de reparatietijd bestaat er geen recht op leenapparaten.

6) Het gebruikelijke en product-typische verbruik van verslijtbare onderdelen zoals strijkers, lichtbronnen, koplamp LED's, sticks, batterijen/accu's, potentiometers, faders, laserdiodes, Pitch Benders, toetsenborden, schakelaars, alle buizen (ook ingebouwd), onderdelen van harmonica's, Melodicas en accordeons enz. vallen niet onder de garantie.

(7) Indien de klant heeft ons aansprakelijk heeft gesteld als gevolg van garantieclaims , en het blijkt dat er ofwel geen defect bestaat, of dat het beweerde defect een gevolg is van een omstandigheid die ons niet verplicht tot vervulling van de garantie, dient de klant, voor zover hij voor de aansprakelijkheidsstelling verantwoordelijk is, alle daardoor ontstane kosten te vergoeden. Dit geldt niet als de klant een consument is.

(8) Zelfs als het artikel door ons tijdens de garantieperiode wordt vervangen, zal de verjaringstermijn daarbij niet opnieuw beginnen. In plaats daarvan zullen alle aanspraken twee jaar na de ontvangst van de in eerste instantie geleverde (gebrekkige) waren komen te vervallen.

§ 8 Aansprakelijkheid voor schade

(1) Onze aansprakelijkheid wegens schending van verplichtingen en onrechtmatige daad is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Dit geldt niet voor schade die voortvloeit uit schending van leven, lichaam of de gezondheid van de klant. Onaangetast blijft verder de aansprakelijkheid voor het schenden van de verplichtingen, de vervulling waarvan de geldigheid van de overeenkomst afhangt en waarvan de klant de inachtneming kan verwachten (zogenaamde kardinale plichten) en de aansprakelijkheid op schade voortvloeiend uit vertraging. De bepalingen van de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

(2) De bovenstaande uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor nalatig plichtsverzuim door onze plaatsvervangende agenten.

(3) In zoverre de aansprakelijkheid voor schade jegens ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.

§ 9 De 3 jaar garantie van MUSIC STORE

We bieden naast de wettelijke garantie alle consumenten het voordeel van een garantie aanvaarding van in totaal 3 jaar na overdracht van risico aan voor alle binnen deze periode optredende gebreken, waarvan is aangetoond dat deze het gevolg zijn van een materiaal of fabrieksfout, onder voorbehoud van de hieronder genoemde voorwaarden.

a) Uitgezonderd van garantie zijn
- De produkten van Apple Computer en andere computers-en computer-artikelen,
- produkten die onderhevig zijn aan slijtage, doormiddel van gebruik of andere slijtage, zoals bijv: Snaren, vellen, lichtbronnen, Schijnwerper- LED's, sticks, bekkens, batterijen/accu's, kabels, tassen, cases, riemen, Poti knoppen, faders, laserdiodes, Pitch Benders, toetsenborden, schakelaars en tastatuur, alle buizen (ook ingebouwd), rieten van mondharmonica's, melodica's en accordeons etc.
- Service-onderdelen, d.w.z reserve onderdelen die de consument van ons koopt in het kader van de reparatie of het onderhoud van een product.
- Bladmuziek, boeken en software.

b) We bieden verder geen garantie voor
- defecten veroorzaakt door een onjuist gebruik of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, oneigenlijk gebruik, overbelasting of gebrekkige onderhoud en zorg,
- schade en gebreken aan het product door het gebruik van vreemde onderdelen die niet origineel van de fabrikant zijn,
- producten waarbij ongeautoriseerde reparatie pogingen hebben plaatsgevonden,
- producten waarbij geringe afwijkingen van de gewenste toestand voorkomen die irrelevant zijn voor de waarde en bruikbaarheid van het product.

c) Voor alle onder de garantieplicht vallende gebreken de oplossing zodanig, dat het gebrekkige product naar ons goeddunken ofwel kosteloos zal worden gerepareerd of door een technisch foutloos product vervangen. De vervangen onderdelen of producten worden eigendom van het bedrijf MUSIC STORE professional GmbH.

d) De garantieclaim dient binnen de garantieperiode te worden ingediend. De terugkeer van de producten moet met ons worden overeengekomen. Wij zullen ofwel zorgen voor een terugname of een Freeway-ticket toezenden (alleen binnen Duitsland). De kosten van terugzending buiten Duitsland vallen volledig ten laste van de klant. Als garantiebewijs dient de terugzending te worden vergezeld van de originele factuur of een kopie van de factuur. Ongefrankeerde terugzendingen zullen binnen de garantieperiode niet worden aanvaard.

e) Indien de goederen na succesvolle uitvoering van de garantie moeten worden verzonden naar een adres buiten Duitsland, draagt de klant de kosten van het terugzenden van de goederen.

f) Andere dan de in deze garantievoorwaarden genoemde rechten op herstel van productgebreken worden door deze garantie niet gedekt.

g) Indien tijdens de garantieperiode reparaties worden uitgevoerd op het product, zal de garantieperiode niet verlengd worden of nieuw in gang worden gezet, maar loopt na de overeengekomen periode van 3 jaar af.

h) De aanspraak op garantie komt alleen de oorspronkelijke koper toe, en verdwijnt in het geval van wederverkoop van het product door de eerste koper. De garantie is niet overdraagbaar.

Aanwijzing: Het voordeel van de MUSIC STORE 3 jaar garantie bieden wij onze klanten in aanvulling op de wettelijke garantie. De wettelijke garantie en het herroepingsrecht van de consument worden op geen enkel wijze door de Music Store 3 jaar garantie ingeperkt

§ 10 Plaats van uitvoering - Rechtskeuze - Bevoegdheid

(1) Tenzij anders vermeld in het contract, is de plaats van prestatielevering en betaling onze maatschappelijke zetel. De wettelijke bepalingen inzake de bevoegdheid blijven onaangetast voor zover niet anders bepaald in de bijzondere bepalingen van paragraaf (3).

(2) Op dit contract is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht en het VN kooprecht. Uitzonderingen op deze rechtskeuze zijn binnen de Europese Unie de dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van het land waar de koper zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, aangezien bij transacties met consumenten binnen de Europese Unie het plaatselijke recht op de consument kan van toepassing kan zijn, zolang het uitsluitend de verplichte consumentenrechten betreft.

(3) De bevoegde rechtbank voor contracten met handelaren, rechtspersonen van publiek recht of speciale publiekrechtelijk machten is de voor onze bedrijfszetel bevoegde rechtbank van Keulen. De MUSIC STORE professional GmbH is tevens gerechtigd om de klant te dagvaarden voor de algemeen bevoegde rechtbank.

§ 11 Verjaring

(1) De verjaringstermijn is vlgs. § 195 BGB drie jaar. Deze termijn geldt ook voor de geldigheid van coupons en tegoeden.

(2) Onze rechten op betaling vervalt niettegenstaande § 195 BGB in 5 jaar. Met betrekking tot het begin van de verjaringstermijn geldt § 199 BGB.

(3) De garantieperiode van onze kopers loopt in afwijking van de wettelijke bepalingen in 3 jaar af.

Voor distributeurs die niet verplicht en niet bereid zijn om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting:
Alternatieve geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14, paragraaf 1 van de ODR-verordening en § 36 VSBG :

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) bereid om https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm zien. Voor deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumenten geschillencommissie zijn wij niet verplicht en in principe niet op voorbereid.